نشریات تخصصی | سامانه بهره برداری و تولید

نشریات تخصصی

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400

 

نشریات تخصصی

https://www.gjesm.net/

مجله جهانی علوم مدیریت محیط زیست

http://www.wwjournal.ir/

فصلنامه علمي-پژوهشي آب و فاضلاب

http://wej.miau.ac.ir/

فصلنامه علمي -پژوهشي مهندسی منابع آب

http://wsej.iauahvaz.ac.ir/

فصلنامه علوم و مهندسي آب

http://www.jett.dormaj.com/

فصلنامه روشهاي تصفیه محیط

http://jircsa.ir/

نشريه علمي_ترويجي سامانه هاي سطوح آبگیر باران

http://www.ijhse.ir/

فصلنامه بهداشت ايمني و محيط زيست

https://www.civilica.com/

فصلنامه انجمن پدافند غير عامل ايران

http://www.iwpri.ir/

فصلنامه گفتگوي آب ايران

http://jest.srbiau.ac.ir/journal/editorial.board

فصلنامه علوم وتكنولوژي محيط زيست

http://www.ijee.net/

فصلنامه انرژي و محيط زيست ايران

http://www.ije.ir/

ماهنامه بين المللي مهندسي

https://ceej.tabrizu.ac.ir/

نشريه مهندسي عمران و محيط زيست

 

 

کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز , بهره برداری , نشریات , تخصصی , اب , فاضلاب . قاضلاب , فاظلاب